นายชิงชัย  บุญประคอง
ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
08-1801-7263
 


นางนันท์นภัส วชิราภากร
รองปลัดเทศบาลฯ
0-3441-3783

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลฯ
 

นางพรวดี วงศ์เจริญกิจ
รองปลัดเทศบาลฯ
0-3441-3783

นางจารุณี หงษ์เวียงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

0-3441-3783
 

น.ส.สุกัญญา  รับพร
ผู้อำนวยสำนักคลัง
 

0-3441-3856 
  
นายทรงฤทธิ์  พรหมเเก้วต่อ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
รก.ผู้อำนวยการสำนักช่าง
0-3441-1982

นางสาวิตรี หนุนภักดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
 
0-3442-7681

นายอนุชา คูเจริญไพศาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0-3441-3691

พ.อ.อ.เบญจพล ปัญญาประพากร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
0-3448-10322

นายสุชาติ เเหวนเเก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
0-3441-3792  

นายสมศักดิ์  จีนสาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการผู้อำนวยการ
กองการประปา

นางทิพสินี   โตใหญ่
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 
  0-3441-1491

0-3442-2804

นางจารุณี หงษ์เวียงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รักษาการผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่

0-3441-3783
  
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208