การประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่๑๑/๒๕๖

วันที่ ๑๑ มีนคาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครสมุทรสาคร กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยมีนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๒