nayok@sakhoncity.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางพรวดี วงศ์เจริญกิจ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุขสม  ลัยนันท์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางยุพา นุชประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางอนุสรา มีลาภ
หัวหน้างานทะเบียนราษฎร และบัตรฯ