nayok@sakhoncity.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล ชูเชิด
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นางพิมพ์ลภัส แจ่มจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นายนนทศักดิ์ จันทร์อัมพร
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
นายวิโรจน์ อารักษ์รุ่งโรจน์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
นายปกรณ์ เกิดศิริ
หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร