นายวิโรจน์ อารักษ์รุ่งโรจน์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง