นายอนุชา คูเจริญไพศาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม