นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ
รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา