นางพรวดี วงศ์เจริญกิจ
รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล