nayok@sakhoncity.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชิงชัย บุญประคอง
ปลัดเทศบาลฯ
           
นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ
รองปลัดเทศบาลฯ
นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร
รองปลัดเทศบาลฯ
นางพรวดี วงศ์เจริญกิจ
รองปลัดเทศบาลฯ
           
นางสาวสุกัญญา รับพร
ผู้อำนายการสำนักการคลัง
นายนพดล ชูเชิด
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
           
นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ
รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา
นางสาวิตรี หนุนภักดี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
           
นางสาวรัตนาภรณ์ ระวังพาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนุชา คูเจริญไพศาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
           
นางพรวดี วงศ์เจริญกิจ
รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางกมลรัตน์ อวัยวานนท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           
นางสาววลัญช์รัตน์ ลีลาภิญญางกูร
ผู้จัดการสถานธนานุบาล