nayok@sakhoncity.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชัยพจน์ สุนทรโรหิต
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยรัตน์ บุญชัยศรี
รองประธานสภาเทศบาล
           
นายวิเชียร นาวาโยธิน
เลขานุการสภาเทศบาล
           
นายมงคล แสงสง่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายนคร แสงสง่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิเชียร นาวาโยธิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
           
นายชัยรัตน์ บุญชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมใจ เอื้อสถาพรกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมานัส โรจน์ไพรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
           
นายประพันธ์ คันธมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธนะพัฒน์ ธนิกกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวันชัย รัตนบรรเทิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
           
นายชัยพจน์ สุนทรโรหิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเฉลิมพันธ์ จารุปราโมทย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายภิรมย์ เสี่ยงบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
           
นายสุจินต์ บุญญสิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ เทียนใส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายธนวัฒน์ เลิศศรีนภาพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
           
นายพิสิษฐ์ สุรชาญชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายนิภัทร ปัจจุทธรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายธนกฤต ประสานสุทธิพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
           
นายเสรี ธุวสิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายวสันต์ ชาพิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายสมศักดิ์ ป่าไม้ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
           
นายถวัลย์ ลือประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายวิเชียร กลั่นภูมิสี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายณัฐวุฒิ พรศิริจินดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4