nayok@sakhoncity.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุภาพ แซ่เฮ้ง
นายกเทศมนตรี
           
นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา
รองนายกเทศมนตรี
นายชวลิต ลิ้มธนสาร
รองนายกเทศมนตรี
           
นายสาคร อิ่มพรรณไชย
รองนายกเทศมนตรี
นายศักดิ์ชัย นิมิตรปัญญา
รองนายกเทศมนตรี
           
นางไขแสง เรี่ยมประการ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายประวิทย์ มณีโรจน์
ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
           
นายเผชิญ ภูมิวัชรพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสุรชัย กุลทรงคุณากร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
           
นายบุญชัย ทัศนีย์ไตรเทพ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
           
นายสมบูรณ์ จันทร์ศศิธร
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข