nayok@sakhoncity.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลเสาหลักเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก
โรงเรียนเทศบาลวัดตึก
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณ
สถานธนานุบาลเทศบาล
ตลาดมหาชัย (สะพานปลา)
สถานีรถไฟบ้านแหลม